Zpracování osobních údajů - GDPR

Společnost BRUCO spol. s r.o., jakožto správce osobních údajů, Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, jakož i plní svoji informační povinnost o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR“).

BRUCO spol. s r.o.


Brno - Líšeň, Holzova 2868/10, PSČ 62800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 34560, IČ 25575716
dále jen (“Správce“)

Naše kontaktní údaje


Oprávněná osoba na úseku osobních údajů: Mgr. Jiří Jurek, jednatel
Tel.: +420 545 213 112
E-mail: jurek@bruco.cz

Ochrana osobních údajů je záležitostí důvěry a my bychom Vás chtěli ujistit, že u nás jsou Vaše osobní údaje v bezpečí. Ochrana a shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů v souladu se zákonem jsou pro nás velmi důležité a umožňují nám chránit Vaše soukromí. Máme zavedeny vnitřní systémy a mechanismy pro dostatečné zabezpečení při zpracování osobních údajů.


Jaké údaje o Vás shromažďujeme?


Shromažďujeme o Vás identifikační, kontaktní a platební údaje

 • jméno a příjmení, titul
 • adresa bydliště/sídla
 • adresa elektronické pošty
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • bankovní účet


Jak jsme získali Vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje jsme získali přímo od Vás či od Vašeho zaměstnavatele, případně z veřejně dostupných registrů a rejstříků, jako je např. portál www.justice.cz, administrativní registr ekonomických subjektů, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, webový formulář (www.bruco.cz) – poptávka práce, poptávka služeb.


Proč a za jakým účelem shromažďujeme osobní údaje o Vás?


Provádíme zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění našich veřejnoprávních povinností.

Vaše osobní údaje tedy potřebujeme a zpracováváme za účelem uzavření smlouvy, pojistné smlouvy v případě jejího uzavření, nákupů, dodání zboží a služeb, jakož i pro realizaci díla a dodání na určené místo, řešení odpovědnosti za vady, komunikaci s Vámi a pro plnění povinností určených zákonem, zejména ve vztahu k archivaci dokumentů a účetnictví. Osobní údaje zpracováváme rovněž i pro účely zasílání reklamních prospektů a newsletterů, za tímto účelem jsme Vás zařadili do naší databáze zákazníků a obchodních partnerů. Tyto nabídky však zasíláme výjimečně, a to pouze tehdy, pokud jste našim zákazníkem.

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž pro účely případného reklamačního či soudního řízení.


Na základě jakého právního titulu (důvodu) zpracováváme Vaše osobní údaje?


a) Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli nebo se chystáme uzavřít, nebo uzavřené s osobou, která ve Vašem zájmu uzavřela smlouvu.

b) Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti, neboť zákony nám ukládají povinnost archivovat některé dokumenty, zejména daňové doklady. Tuto povinnost nám ukládá zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

c) Právním základem pro zpracování osobních údajů je po provedeném testu rovnováhy dále náš oprávněný zájem. Osobní údaje zpracováváme zejména:

 • pro ochranu majetku, zdraví a předcházení vzniku škod
 • za účelem případného rozesílání reklamních sdělení a kontaktování Vás s nabídkou další spolupráce
 • pro vyřízení reklamačního řízení a stížností
 • pro zhodnocení Vaší spojenosti s našimi službami


Osobní údaje rovněž budeme zpracovávat, a to i po skončení smluvního vztahu, pro případné soudní řízení. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku – bližší informace jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu, nezapomeňte si je přečíst!

d) Právním základem pro zpracování osobních údajů může být i souhlas, například tehdy, pokud byste chtěli odebírat obchodní sdělení, ale dosud jste nebyli našim klientem. Marketingové nabídky běžně nerozesíláme. Pokud bychom stavěli zpracování osobních údajů na souhlasu, pak souhlas v takovém případě není součástí obchodních podmínek, ale vždy si od Vás případně souhlas vyžádáme samostatně. Souhlas můžete kdykoli odvolat na e-mailové adrese: jurek@bruco.cz, případně písemně na naší adrese uvedené výše.


Předávání osobních údajů třetím osobám


Osobní údaje jsou, pro zajištění výše popsaných účelů, předávány třetím subjektům a jsou jimi zpracovávány, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením a zákonem.

Zpracovatelem, jiným správcem nebo třetí osobou, kterým jsou osobní údaje předávány a jsou jimi zpracovány, jsou:

 • externí advokát
 • subjekty v rámci podnikatelského uskupení společností BRUCO GROUP s.r.o., IČ 29354854, BRUCO SERVICE s.r.o. IČ 29369657
 • subdodavatelé pro účely plnění uzavřené smlouvy
 • pojišťovna
 • účetní kancelář z důvodu zpracování účetnictví
 • IT technik z důvodu zajištění plynulého chodu informačních systémů
 • přepravce pro předání a doručení Vaší zásilky
 • agentura práce
 • daňový poradce
 • auditor


Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy, inspektoráty, Policie ČR, soudy či jiné příslušné úřady a orgány státní správy v případech, kdy je nám tato povinnost uložena obecně závaznými právní předpisy.

Pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.


Jak dlouho si ponecháme Vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budou trvat účinky práv a povinností ze smlouvy.

Po skončení smluvního vztahu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 5 let z titulu oprávněného zájmu, případně jeden rok po uplynutí promlčení doby, podle toho, která z těchto dob je delší.

Pokud nám zákon ukládá povinnost archivovat Vaše osobní údaje po určitou dobu, budou tyto osobní údaje archivovány a uloženy nejdéle po dobu stanovenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.


Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout?


Poskytnutí osobních údajů a uzavření smlouvy je dobrovolné, potřebujeme je ale pro uzavření a plnění smlouvy. Rovněž nám i zákon ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje vzhledem k účetním dokladům. Pokud byste nám osobní údaje neposkytli, nemůžeme s Vámi uzavřít smlouvu.

Neposkytnutí Vašich osobních údajů pro obchodní sdělení však nemá vliv na možnost s námi smlouvu uzavřít.


Jak se můžete bránit proti zpracování osobních údajů námi?


Pokud nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů námi, máte možnost uplatnit Vaše práva, o kterých Vás informujeme níže. Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, posta@uoou.cz.

Zejména máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, pokud je zpracováváme pro náš oprávněný zájem, kterým je nejčastěji zasílání obchodního sdělení, vedení databáze klientů a pro případné soudní řízení. Osobní údaje po vznesení námitky nezpracováváme, pokud Vám neprokážeme, že naše důvody pro zpracování převažují nad Vašimi důvody, nebo údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku můžete vznést buď na adrese uvedené výše, nebo e-mailem na: jurek@bruco.cz

Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, kam spadá i zasílání obchodních sdělení, nebudeme posuzovat naše oprávněné zájmy a Vaše údaje zpracovávat nebudeme.

Jelikož můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i na základě souhlasu, pokud jste nám jej udělili, máte možnost v případě, pokud nechcete nadále zasílat obchodní sdělení, jako jsou katalogy, souhlas odvolat, a tyto obchodní nabídky Vám nebudou zasílány.


Na co všechno máte právo?


1. Právo na informace


Vaše hlavní právo je právo na informace, zejména zda, proč a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje. K tomuto slouží tento dokument, který právě čtete. Nedochází u nás k automatizovanému rozhodování. Pokud byste chtěli získat jakékoli další informace, kontaktujte nás na e-mailu: jurek@bruco.cz.


2. Právo na přístup k osobním údajům


Máte právo na přístup k osobním údajům a rovněž sdělení informací, zda a případně za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme. O tomto Vám vydáme potvrzení na Vaši žádost. V případě, že chcete využít tohoto práva, kontaktujte nás prosím na e-mailu: jurek@bruco.cz.


3. Právo na opravu


Máte právo na to, abychom opravili bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Za tímto účelem Vás žádáme, abyste si na účetních dokladech, na smlouvách, objednávkách, případně v administraci zkontrolovali Vaše osobní údaje. V případě, že tyto dokumenty nemáte k dispozici či v případě jakýchkoli nesrovnalostí nás prosím kontaktujte na e-mailu: jurek@bruco.cz. Obratem Vaše osobní údaje opravíme.


4. Právo na výmaz (být zapomenut)


Máte právo rovněž na to, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné
 • odvoláte svůj souhlas, pokud jste nám jej udělili
 • vznesete námitky proti zpracování
 • osobní údaje zpracováváme protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti


5. Právo na omezení zpracování


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat omezeně, pokud:

 • budete popírat jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření přesnosti
 • je zpracováváme protiprávně, nepřejete si jejich výmaz, ale jen omezení jejich použití
 • osobní údaje nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesete námitku proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, jestli převažují Vaše nebo naše oprávněné zájmy nad dalším zpracováním osobních údajů


6. Právo na přenositelnost údajů


Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá Vaše práva obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo získat své osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

V případě zájmu o přenositelnost nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: jurek@bruco.cz.


7. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování


Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. U nás neprobíhá automatizované rozhodování ani profilování.


8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu nebo vznést námitku


Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

Námitku proti zpracování osobních údajů můžete vznést buď na naší adrese uvedené výše, nebo e-mailem na: jurek@bruco.cz.


9. Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů


Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.


10. Právo odvolat souhlas, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu


Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

Souhlas můžete odvolat na naší adrese uvedené výše, nebo e-mailem na jurek@bruco.cz.

Zásady používání souborů cookie


K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme s našimi partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Nejvýznamnější z těchto partnerů naleznete níže v části Reklama a statistiky, další pak uvádíme na našich stránkách v Prohlášení o ochraně osobních údajů.


Cookie webových stránek


Webové stránky používají soubory cookie, aby mohly optimálně fungovat. Nejčastějším využitím souborů cookie je nastavení jazyka, ověření autenticity uživatele, ale také další funkce, které rozlišují uživatele a udržují kontext zobrazovaného obsahu. Využíváme krátkodobé i dlouhodobé cookie. Soubor cookie bývá smazán automaticky v některém z těchto okamžiků: když se uživatel odhlásí, pokud uživatel zavře svůj prohlížeč nebo když vyprší jeho platnost. Používání cookie je bezpečné. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů. Jelikož soubory cookie jsou uložené přímo ve vašem prohlížeči, nemůžeme s nimi nijak nakládat ani je předat třetím stranám.


Reklama a statistiky


Webové stránky mohou používat soubory cookie služeb společností Google, Seznam a Facebook především pro analytické a reklamní účely, například zájmově orientovanou reklamu (behaviorální reklama) a personalizaci obsahu.


Google


Základní informace o tom, jak Google využívá soubory cookie, naleznete zde.

Více informací o tom, jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace a možnost blokovat odesílání statistiky, naleznete zde.

Více informací o tom, jak Google využívá cookie pro reklamní účely a možnost odhlásit se ze zájmově orientované reklamy, naleznete zde.

V analytickém nástroji Google Analytics zpracováváme údaje týkající se uživatelů a událostí spojené se soubory cookie, identifikátory uživatelů (např. User ID) a identifikátory pro účely reklamy (např. soubory cookie DoubleClick, inzertní ID systému Android nebo identifikátor pro inzerenty v zařízeních Apple). Tato data neumožňují identifikaci vaší osoby. Tato data jsou ve službě Google Analytics uchována po dobu až 50 měsíců, poté jsou data automaticky smazána. Při vaší nové návštěvě webu se cookie (pokud není zakázaná) znovu obnoví a doba se začne počítat od začátku.

Do nástroje Google Analytics neposíláme žádné údaje, která by umožnovaly identifikaci vaší osoby. Posílání údajů, jako je adresa, jméno, e-mail, telefonní číslo nebo jiný unikátní identifikátor umožňující identifikovat vaši totožnost, je striktně zakázáno v podmínkách používání služeb.

Google Analytics. Dodržujme doporučené postupy, které zabrání odesílání údajů umožňujících zjištění vaší totožnosti. Tyto postupy si můžete přečíst zde.


Seznam


Informace o využívání cookie společností Seznam a reklamním systémem Sklik naleznete zde i s možností odhlásit se.


Facebook


Informace o využívání cookie společností Facebook a reklamním systémem FBAds naleznete zde. Více podrobných informací o používání souborů cookie společností Facebook naleznete zde.


Mobilní aplikace


Soubory cookie pracují na mobilních aplikacích odlišně, jelikož jsou kódovány v aplikacích samotných, a používají jedinečný identifikátor vytvořený vaším mobilním zařízením pro použití reklamních činností. Tento reklamní identifikátor můžete vypnout nebo resetovat prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů vašeho mobilního zařízení.


Správa souborů cookie a možnosti odhlášení?


Reklamní soubory cookie mnoha společností je možné spravovat na americké stránce aboutads.info nebo na evropské stránce Your Online Choices.


Jak zcela zablokovat cookie?


Pokud si nepřejete používání cookie, můžete je zablokovat v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Také můžete prohlížeč nastavit, aby vám oznamoval každé nové umístění souborů cookie na váš počítač nebo jiné zařízení.

Postup pro nejčastěji používané prohlížeče najdete níže. Podrobnější informace o tom, jak můžete spravovat soubory cookie, najdete prostřednictvím funkce nápovědy vašeho internetového prohlížeče.

Nastavení cookie v Chrome
Nastavení cookie ve Firefox
Nastavení cookie v Internet Explorer
Nastavení cookie v Safari
Nastavení cookie ve Flash Player

Souhlas s používáním souborů cookies na našich stránkách

Používáním našich webových stránek (prohlížením, kliknutím, přejitím, rolováním obsahu), vyjadřujte souhlas s naším používáním cookies.

Berte na vědomí, že zakázáním cookies nemusí některé funkce na webových stránkách správně fungovat.

Pokud máte jakékoli další dotazy nebo požadavky, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktů uvedených v sekci Kontakt na našich webových stránkách.